Almindelige rejsevilkår for pakkerejser

Disse aftalevilkår er blevet forhandlet frem af Rejsebureauernes Brancheforening i Finland og Forbrugerombudsmanden. Vilkårene gælder for aftaler, der er indgået den 1.7.2018 eller senere. Arrangørens særlige vilkår, som er angivet nedenfor, præsenteres separat.

Vilkårene er udarbejdet med henblik på direktivet om pakkerejser og tilknyttede rejsearrangementer (EU 2015/2302) og de obligatoriske bestemmelser i lov om kombinerede rejsetjenester (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901).

Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige vilkår, der afviger fra de almindelige, hvis anvendelsen af særlige vilkår er begrundet i rejsens særlige karakter, særlige bestemmelser om transportformen (såsom booknings- og salgsvilkår for regelmæssige flyvninger), afvigende indkvarteringsvilkår på grund af rejsens særlige karakter eller særlige forhold på rejsemålet. De særlige vilkår må ikke stride imod loven om pakkerejser til skade for rejsende.

De almindelige og særlige vilkår udgør en del af aftalen.

1. Anvendelsesområde

1.1. Almindelige pakkerejsevilkår

Disse aftalevilkår gælder for pakkerejser, der varer mindst 24 timer eller inkluderer overnatninger og primært er købt til private formål og omfatter mindst to af følgende tjenester: 1) transport, 2) indkvartering, 3) bil eller andet køretøj som omhandlet i 2. § 3 mom. i loven om kombinerede rejsetjenester, såsom motorcykler, der kræver kørekort til kategori A, eller mindst køretøjer drevet af egen kraft med mindst fire hjul og en maksimal konstruktionshastighed over 25 km/t, udlejning eller en kombination af de nævnte, 4) en anden væsentlig rejsetjeneste, forudsat at helheden sælges eller tilbydes til salg i Finland. Som indkvartering betragtes også indkvartering, der varer nogle uger, f.eks. hos en familie i forbindelse med et sprogkursus, dog ikke i forbindelse med en langvarig udvekslingsrejse.

1.2. Tillægsvilkår

En rejsearrangør har altid ret til at supplere og præcisere de almindelige pakkerejsevilkår med tillægsvilkår, der ikke må stride imod disse almindelige vilkår til skade for rejsende.

1.3. Særlige vilkår

Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige vilkår, der afviger fra de almindelige pakkerejsevilkår, hvis anvendelsen af særlige vilkår kan begrundes med rejsens særlige karakter, afvigende bestemmelser vedrørende transportformen (f.eks. booknings- og salgsvilkår for regelmæssige flyvninger), afvigende indkvarteringsvilkår på grund af rejsens særlige karakter eller de særlige forhold på destinationen. De særlige vilkår må ikke stride imod loven om pakkerejser til skade for rejsende.

En rejsearrangør, der anvender særlige vilkår for afbestilling og på grund af disse opkræver rejsende for de faktiske afbestillingsomkostninger, skal på rejsendes anmodning fremvise en redegørelse for, hvordan omkostningerne vedrører forskellige dele af rejsen.

2. Pakkerejsekontrakt og ansvar for kontraktens opfyldelse

2.1. Ansvar for kontraktens opfyldelse

Rejsearrangøren er ansvarlig over for rejsende for korrekt kontraktopfyldelse af pakkerejsen. Ansvaret omfatter også ydelser udført af en erhvervsdrivende, som rejsearrangøren hyrer med henblik på kontraktens opfyldelse (f.eks. transportvirksomheder og hoteller).

En rejseformidler er på samme måde som en rejsearrangør ansvarlig for de oplysninger, der er givet til en rejsende, og for kontraktens opfyldelse, hvis rejsearrangøren er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og hvis rejseformidleren ikke kan påvise, at rejsearrangøren opfylder de aktuelle forpligtelser.
Inden en aftale indgås, skal rejsende informeres om, hvorvidt rejsearrangøren eller rejseformidleren har stillet den sikkerhed, som er omhandlet i loven om leverandører af kombinerede rejsetjenester (921/2017), og hvorvidt sikkerheden dækker den tilbudte rejse.

Rejsende kan opfylde den anmeldelsespligt, der er omhandlet i disse aftalevilkår, ved at kontakte enten rejsearrangøren eller rejseformidleren.

En fejl i pakkerejsen skal anmeldes på den måde, der er angivet i punkt 12.4.

2.2. Kontraktindhold

Rejsen omfatter de tjenester og arrangementer, der er aftalt mellem rejsende og rejsearrangør. Ved bedømmelse af kontraktens indhold tages der hensyn til alle aftalevilkår, der før indgåelsen af en rejsekontrakt er givet skriftligt eller elektronisk, standardoplysningsblanketten og andre oplysninger, der vedrører den pågældende rejse og forudsættes i loven (www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/181

2.3. Rejse-Dokumenter og Rejseforsikring

Rejsearrangøren skal allerede inden indgåelsen af en aftale give rejsende generel information om pas- og visumbestemmelserne i destinationslandet, herunder den gennemsnitlige tid for visumansøgning.

Med hensyntagen til rejsearrangørens anvisninger skal den rejsende selv sørge for at have alle nødvendige dokumenter (herunder pas, visum, vaccinationsattester) og kontrollere deres nøjagtighed samt billetten, og at disse stemmer overens. Den rejsende skal også kontrollere transportplanerne. Hvis rejsearrangøren har opfyldt sin oplysningsforpligtelse, hæfter den ikke for skade, som påføres en rejsende, hvis rejsen ikke finder sted eller afbrydes på grund af mangelfulde eller forkerte rejsedokumenter (f.eks. et ødelagt pas) eller afslag på eller manglende visum.

Rejsearrangøren hæfter ikke for frivillige forsikringer, som den rejsende måtte have brug for under rejsen; den rejsende er selv ansvarlig for sin forsikringsdækning og dens omfang, f.eks. med hensyn til afbestillingsbeskyttelse. Rejsearrangøren bør derfor opfordre den rejsende til at skaffe tilstrækkelig rejseforsikringsdækning, der dækker personskade og ejendomsskade samt inkluderer afbestillingsbeskyttelse, før rejsen påbegyndes.

2.4. Potentielle sikkerhedsrisici på destinationen

Før en rejse skal rejsearrangøren gøre den rejsende opmærksom på eventuelle særlige risici, der er forbundet med rejsen, og informere om de generelle sundhedsbestemmelser i destinationslandet. Den rejsende er selv ansvarlig for at indhente vejledning om særlige behov i forbindelse med den rejsendes personlige helbredstilstand. Derudover skal den rejsende informeres om, hvordan man skal handle i tilfælde af sygdom, ulykke eller andre tilsvarende begivenheder.

Ud over den rejsende er det primært myndighederne i det pågældende land, der er ansvarlige for den rejsendes sikkerhed i udlandet. Den rejsende skal handle med hensyntagen til forholdene i destinationslandet.

Oplysninger om sikkerheden på destinationen og andre væsentlige oplysninger om destinationen kan indhentes fra Udenrigsministeriet og Institut for Sundhed og Velfærd, og disse oplysninger kan også findes på de relevante parters hjemmesider, www.um.fi og www.thl.fi. Den rejsende skal sætte sig ind i forholdene på destinationen bl.a. ved hjælp af de nævnte oplysninger.

2.5. Pligt til at yde bistand

Rejsearrangøren skal uden ugrundet ophold give rejsende, der befinder sig i vanskeligheder, oplysninger om sundhedstjenester, lokale myndigheder og konsulære tjenester, give den rejsende mulighed for at etablere fjernkommunikation og hjælpe den rejsende med at finde alternative rejsearrangementer samt yde anden passende bistand, hvis den rejsende bliver syg, udsættes for en ulykke, bliver offer for en forbrydelse eller lider anden skade under rejsen. Den rejsende er selv ansvarlig for omkostningerne ved særlige arrangementer (f.eks. ny transport, ekstra hotelovernatninger samt eventuelle andre ekstra omkostninger for rejsearrangøren), som disse eller andre situationer har medført, og som rejsearrangøren har arrangeret på grund af den rejsendes situation. På samme måde er rejsearrangøren forpligtet til at yde bistand og i det omfang det er muligt forsøge at begrænse skaderne og ulempen for en rejsende, hvis der opstår en situation under rejsen som beskrevet i punkt 10.1.b.

Rejsearrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand, hvis den rejsende har forårsaget vanskelighederne med vilje eller ved uagtsomhed. Gebyret må dog højst svare til rejsearrangørens omkostninger til den ydede hjælp.

Hvis rejsearrangøren ikke har ansatte på destinationen, skal rejsearrangøren før afrejsen give den rejsende navnet og kontaktoplysningerne for rejsearrangørens eller -formidlerens lokale repræsentant eller tilsvarende oplysninger om lokale afdelinger, som den rejsende kan kontakte, hvis han eller hun har brug for hjælp. Hvis sådanne repræsentanter eller afdelinger ikke findes på destinationen, skal den rejsende informeres om, hvordan han eller hun kan kontakte rejsearrangøren eller -formidleren efter behov.

2.6. Resenærens forpligtelser og ansvar

2.6.1. Under rejsen skal rejsende overholde de anvisninger og bestemmelser, der gives af myndighederne, rejsearrangøren eller dennes repræsentant vedrørende gennemførelsen af rejsen samt reglerne på hoteller og transportmidler.

2.6.2. Rejsende må ikke forstyrre andre rejsende med deres opførsel. Hvis en rejsende væsentligt forsømmer sine forpligtelser, kan han eller hun nægtes afrejse eller fjernes fra rejsen. I så fald har den rejsende ikke ret til tilbagebetaling af prisen, og han eller hun er selv ansvarlig for alle omkostninger ved hjemrejsen.

2.6.3. Rejsende er ansvarlige for skader, som de forvolder rejsearrangøren eller tredjepart ved forsætlig eller uagtsom adfærd, f.eks. ved at overtræde bestemmelserne i punkt 2.6.1 og 2.6.2.

2.6.4. Rejsende skal give rejsearrangøren kontaktoplysninger, hvor de kan kontaktes før og under rejsen.

2.6.5. Den, der repræsenterer en gruppe af rejsende, skal sende alle oplysninger og dokumenter vedrørende rejsen til gruppen, og på samme måde skal oplysninger og dokumenter om de rejsende sendes til rejsearrangøren. Rejsearrangøren anses for at have opfyldt sin underretningsskyldighed, når han eller hun har sendt oplysningerne om rejsen til repræsentanten for rejsende gruppe. Oplysningerne behøver ikke sendes separat til alle passagerer.

Ændringer i bookingen for rejsende gruppe kan foretages af gruppelederen, der har booket rejsen, enten alene eller sammen med den rejsende, der ønsker en ændring.

2.6.6. Den rejsende eller gruppelederen er ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, de har givet til rejsearrangøren, f.eks. oplysninger om rejsens tidspunkt, rejsendes navne, fødselsdatoer, andre personoplysninger eller rejsendes særlige behov, og at oplysningerne gives rettidigt. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af, at en rejsende eller gruppelederen har givet forkerte eller mangelfulde oplysninger.

2.6.7. En rejsende kan selv være ansvarlig for konsekvenser og/eller omkostninger, hvis sådanne opstår, hvis han eller hun bruger tjenester i pakkerejsen eller dele af pakken på en anden måde end det, der er aftalt i pakkerejsekontrakten. For eksempel kan delvis eller fuldstændig undladelse af at bruge transporttjenester inkluderet i pakkerejsen føre til begrænsning eller tab af retten til at bruge resten af tjenesterne.

3. Indgåelse af aftale og betaling af prisen

3.1. Aftalen bliver bindende for rejsende, når den af rejsearrangøren fastsatte betaling er foretaget på det tidspunkt, som rejsearrangøren bestemmer.

3.2. Prisen på rejsen skal betales fuldt ud inden for den periode, som rejsearrangøren har meddelt, eller på en anden aftalt dato. Når rejsens pris er betalt, har den rejsende ret til at modtage rejsebilletterne og alle dokumenter, der vedrører rejsen, i god tid før rejsen.

4. Den rejsendes ret til at afbestille en rejse før afrejsen

Den rejsende har ret til at afbestille sin rejse når som helst før afrejsen. I dette tilfælde har rejsearrangøren ret til at opkræve en afbestillingsgebyr som følger:
4.1.a) Ekspeditionsgebyrer, der er meddelt på forhånd, hvis rejsen afbestilles senest 45 dage før afrejse
b) Et bookingsgebyr, hvis rejsen afbestilles senere end 45 dage, men senest 21 dage før afrejsen c) 50 procent af rejsens pris, hvis rejsen afbestilles senere end 21 dage, men senest 7 dage før afrejsen d) 75 procent af rejsens pris, hvis rejsen afbestilles senere end 7 dage, men senest 3 dage før afrejsen e) 95 procent af rejsens pris, hvis rejsen afbestilles senere end 3 dage før afrejsen.

4.2. Hvis rejsen er prissat under forudsætning af, at en gruppe bestående af to eller flere rejsende skal indkvarteres i samme værelse eller lejlighed, og en af gruppens medlemmer afbestiller deres rejse, har rejsearrangøren ret til ud over afbestillingsgebyrerne nævnt i punkt 4.1 også at opkræve de omkostninger for underbeboelse i indkvarteringen, som afbestillingen medfører.

Den, der har afbestilt sin rejse, og medlemmerne af gruppen, der deltager i rejsen, hæfter solidarisk for at betale de ekstra omkostninger til rejsearrangøren. Rejsearrangøren og gruppen, der deltager i rejsen, kan i stedet for det ovennævnte aftale om en mere hensigtsmæssig indkvarteringsordning for gruppen, og i så fald betaler gruppen, der deltager i rejsen, de eventuelle ekstra omkostninger.

4.3. Den rejsende har ikke ret til refusion, hvis rejsen ikke afbestilles, og den rejsende ikke ankommer til det aftalte afrejsested inden for den aftalte tid, eller hvis den rejsende ikke kan deltage i rejsen, fordi den rejsende, af årsager som den rejsende er ansvarlig for, mangler de nødvendige dokumenter til rejsen, såsom gyldigt pas, visum, identitetskort eller vaccinationsattest.

4.4. Afbestillingsgebyrerne kan afvige fra gebyrerne nævnt i punkt 4.1, hvis det drejer sig om en rejse, hvor der gælder særlige vilkår (punkt 1.3). Beløbet af afbestillingsgebyrerne eller grundlaget for at fastsætte disse skal angives i de særlige vilkår.

5. Den rejsendes ret til at afbestille en rejse på grund af ændringer foretaget af rejsearrangøren eller på grund af forholdene på destinationen, inden rejsen begynder

5.1. En rejsende kan afbestille en rejse, hvis
a) rejsearrangøren foretager væsentlige ændringer i rejsearrangementet. En væsentlig ændring anses for eksempel at være en ændring af transportmidlet, der væsentligt forlænger rejsetiden, ændringer i afgang- og ankomsttider, der ville medføre væsentlige gener eller ekstra omkostninger for rejsende såsom omorganisering af transport og indkvartering, ændring af dagflyvninger til natflyvninger (en aftalt afgang om eftermiddagen bliver en afgang efter midnat), ændring af destinationen eller en ændring, der klart sænker niveauet for indkvartering samt en ændring, der væsentligt ændrer karakteren af rejsen, for eksempel en rejse, der er markedsført som handicapvenlig, ændres så den ikke længere er handicapvenlig, eller

b) den rejsende har rimelig grund til at mistænke, at rejsearrangørens muligheder for at gennemføre rejsen på aftalt vis væsentligt er blevet vanskeliggjort efter aftalens indgåelse på grund af militære aktioner, andre alvorlige sikkerhedsproblemer såsom terrorisme, naturkatastrofer, f.eks. oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, strejke, betydelige risici for menneskers sundhed, f.eks. alvorlig sygdom på destinationen, eller enhver anden tilsvarende situation på destinationen, eller hvis rejsen af en anden uventet grund ikke kan gennemføres uden at bringe den rejsendes liv eller sundhed i fare.

Ved vurderingen af grundene til en afbestilling tages de finske myndigheders holdning til spørgsmålet i betragtning eller f.eks. de finske ambassaders officielle kommunikation i forbindelse med sagen, eller

c) den aftalte start- og sluttidspunkt for rejsen udskydes − med mere end 24 timer på rejser, der varer mindst 7 dage
− med mere end 12 timer på rejser, der varer 2−6 dage
− i tilfælde af rejser, der varer under 2 dage, vurderes situationen fra sag til sag, eller

d) den rejsende har andre tungtvejende grunde til at antage, at rejsearrangørens ydelse vil være væsentligt fejlagtig.

5.2. Rejsearrangøren skal informere rejsende om ændringer via et varigt medie, og informationen skal tydeligt angive hvilke ændringer rejsearrangøren har til hensigt at foretage, om ændringerne forringer kvaliteten af pakkerejsen eller mindsker værdien af denne, og hvor stort prisnedslag rejsende eventuelt vil få på grund af ændringerne samt om ændringerne giver ret til at afbestille rejsen.

5.3. Rejsende skal uden unødig forsinkelse meddele rejsearrangøren, at rejsen afbestilles. Hvis rejsende ikke inden for den rimelige frist, der nævnes i ændringsmeddelelsen, meddeler, at han eller hun agter at afbestille rejsen, anses rejsende for at have accepteret de foreslåede ændringer.

5.4. Bestemmelser om retten til at afbestille en rejse på grund af prisstigning findes i punkt 8.3.

5.5. Når en rejsende i de ovennævnte situationer afbestiller en rejse, har han eller hun ret til tilbagebetaling af rejsens pris uden unødig forsinkelse, dog senest 14 dage efter at rejsende har ophævet aftalen. Rejsende har dog ikke ret til at afbestille en rejse uden at betale en afbestillingsafgift, hvis rejsende allerede på tidspunktet for indgåelse af aftalen havde kendskab til den situation, der er omhandlet i punkt 5.1.b).

Hvis en afbestilling skyldes årsager i henhold til punkterne 5.1.a), 5.1.c) eller 5.1.d), har rejsende ret til at få erstatning også for de omkostninger, der er forårsaget af rejsen og som på grund af afbestillingen er blevet unødvendige, medmindre ændringen skyldes force majeure uoverstigelige omstændigheder, som rejsearrangøren eller dets underleverandører er stødt på.

6. Resenærens ret til at afbryde en rejse og fravige aftalen under rejsen 6.1. Rejsende har ret til at afbryde rejsen, hvis

a) gennemførelsen af rejsen ellers viser sig at være så mislykket, at rejsen ikke opfylder det formål, der oprindeligt blev opstillet for den, eller b) der opstår en situation under rejsen, som omhandlet i punkt 5.1.b), medmindre rejsende var opmærksom på forholdene på destinationen ved indgåelsen af aftalen.

6.2. Når rejsende afbryder rejsen eller ophæver aftalen, har han eller hun ret til at få refunderet rejsens pris og andre gebyrer, der er betalt til rejsearrangøren. Hvis rejsende har haft gavn af rejsearrangørens ydelse, skal denne gavn (f.eks. den gennemførte del af den kombinerede rejse, måltider serveret under rejsen eller adgangsbilletter, som rejsende har brugt) tages i betragtning ved vurderingen af prisnedsættelsen.

6.3. Hvis rejsende afbryder rejsen af årsager som nævnt i punkt 6.1.a, skal rejsearrangøren på egen bekostning om nødvendigt arrangere returtransport for rejsende. Transporten skal arrangeres til afrejsestedet eller til en aftalt destination med et transportmiddel, der svarer til det, der oprindeligt blev aftalt.

6.4. Hvis rejsende afbryder rejsen i henhold til punkt 6.1.b. og rejsearrangøren ikke yder den assistance til at arrangere hjemrejse for ham eller hende som omhandlet i punkt 2.5, kan rejsende selv træffe nødvendige foranstaltninger. Rejsende skal dog forsøge at begrænse de omkostninger og anden skade, der eventuelt pålægges rejsearrangøren.

6.5. Eventuelle krav på erstatning er underlagt punkt 16.

7. Resenærens ret til at ændre aftalen og overdrage aftalen til en anden person

7.1. Senest 45 dage før afrejsen har rejsende ret til at ændre afrejsedatoen, destinationen eller hotellet ved udover differencen i prisen mellem den oprindelige og den nye rejse at betale et ekspeditionsgebyr. Senere ændringer kan rejsearrangøren betragte som en afbestilling af rejsen og en booking af en ny rejse.

7.2. Rejsende har ret til at ændre rejseoplysningerne i reservationen eller overdrage deres kontraktmæssige rettigheder til en person, der opfylder eventuelle betingelser for at deltage i rejsen.

En overførsel eller ændring af oplysningerne skal meddeles til rejsearrangøren senest syv dage før rejsens start. Meddelelsen kan også gives senere, hvis det ikke medfører uforholdsmæssig ulejlighed for rejsearrangøren.

Rejsearrangøren har ret til at opkræve en rimelig kompensation for nødvendige foranstaltninger, som en overførsel eller ændring af oplysningerne medfører. Beløbet af kompensationen svarer til beløbet af ekspeditionsgebyret, medmindre rejsearrangøren har angivet noget andet i sine særlige vilkår. I denne forbindelse kan punkt 4.2 også anvendes. Overdrageren og modtageren af overførslen hæfter solidarisk for betalingen af rejsens pris og kompensationen til rejsearrangøren.

8. Prisændringer

8.1. Efter aftalens indgåelse har rejsearrangøren ret til at hæve og tilsvarende en forpligtelse til at sænke den aftalte pris for rejsen af følgende årsager:

a) Ændringer i transportomkostningerne, som skyldes brændstofpriser eller priser på andre energikilder, eller b) Ændringer, der påvirker rejsens pris, såsom ændringer i skatter eller afgifter, som er blevet pålagt af tredjepart for rejsetjenester, f.eks. gebyrer, der opkræves for brug af lufthavne eller havne, eller destinationens eller byens skatter.

Skatterne og afgifterne kan være pålagt i Danmark eller af myndighederne på destinationen, eller

c) Ændringer i valutakurser, der påvirker omkostningerne ved rejsen, og som fastsættes i henhold til den gældende valutakurs seks uger før afrejsen. Som sammenligningskurs anvendes dagskursen, som rejsearrangøren angiver at have anvendt som grundlag for sin prissætning. Hvis der ikke er angivet nogen prisfastsættelseskurs separat, anvendes valutakursen på aftaledagen som sammenligningskurs.

8.2. En prisforhøjelse må ikke være større end omkostningsstigningen.
Rejsearrangøren skal meddele den nye pris til rejsende så hurtigt som muligt samt angive årsagen til prisændringen og hvilke dele af pakkerejsen, der påvirkes af ændringen.
En prisforhøjelse skal meddeles til rejsende via et varigt medium senest 20 dage før rejsens start.

8.3. Hvis rejsens pris efter aftalens indgåelse hæves med mere end 8 procent, beregnet som angivet i punkt 8.2, har rejsende ret til at træde ud af aftalen. Rejsende skal informere rejsearrangøren om udtrædelsen inden for en rimelig tidsramme, som meddeles af rejsearrangøren, eller inden for syv dage fra det tidspunkt, hvor rejsende blev informeret om prisforhøjelsen, hvis ingen tidsramme er angivet. En elektronisk meddelelse anses for at være modtaget den dag, hvor rejsearrangøren sendte den. En meddelelse, der er sendt pr. post, anses for at være modtaget af modtageren den syvende dag efter afsendelsen, hvis der ikke kan fremlægges dokumentation for, hvornår meddelelsen blev modtaget.

Hvis rejsende træder ud af aftalen, skal de betalinger, som han eller hun har foretaget, tilbagebetales uden ugrundet ophold, men senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor rejsende har trukket sig ud af aftalen. Retten til eventuel erstatning fastlægges i henhold til punkt 16.

8.4. Rejsearrangøren skal kompensere rejsende for den del af en omkostningsreduktion, der skyldes årsagerne angivet i punkterne 8.1. a-c og som sker før rejsen. Rejsearrangøren kan opkræve de faktiske administrationsomkostninger, som skyldes tilbagebetalingen.

9. Researrangørens ændringer i en pakkerejsekontrakt

9.1. Rejsende har ikke ret til at træde ud af aftalen, få en prisreduktion eller erstatning, hvis rejsearrangøren foretager ændringer i pakkerejsekontrakten før afrejsen, som er af ringe betydning med henblik på rejsen som helhed. Ændringer, der anses for at være af ringe betydning, omfatter ændringer, som den rejsende rimeligt kunne forudse baseret på destinationen eller karakteren af rejsen, f.eks. aflysning af en udflugt, der er inkluderet i pakkerejsen, hvis rejsen omfatter flere udflugter.

9.2. En liste over betydningsfulde ændringer, foretaget af rejsearrangøren, som giver rejsende ret til at afbestille rejsen, findes i punkt 5.1.

9.3. Den rejsende er forpligtet til at betale rejsens pris og andre aftalte gebyrer, dog med hensyntagen til, hvad der er fastsat i punkt 15 og 16 om den rejsendes ret til prisreduktion og erstatning, hvis rejsearrangøren foretager andre ændringer end ændringer af ringe betydning som nævnt i punkt 9.1 eller sådanne ændringer som nævnt i punkt 9.2, der giver ret til at afbestille rejsen.

9.4. Rejsearrangøren skal via et varigt medium og på en klar, synlig og letforståelig måde informere den rejsende om ændringer.

9.5. I stedet for at aflyse en rejse eller en række rejser på grund af for lavt antal deltagere, kan rejsearrangøren gennemføre rejsen ved at ændre transportmiddel, rute og tidsplan, hvis ændringerne ikke væsentligt ændrer karakteren af rejsen. Rejsende skal informeres om ændringerne senest

1. 20 dage før rejsens start, hvis rejsen varer mere end seks dage.

2. 7 dage før rejsens start, hvis rejsen varer mellem to og seks dage.

3. 48 timer før rejsens start, hvis rejsen varer mindre end to dage.

På grund af de nævnte ændringer kan den rejsende have ret til prisreduktion og/eller erstatning som nævnt i punkt 15 og 16.

10. Researrangørens ret til at aflyse eller afbryde en rejse 10.1. En rejsearrangør har ret til at aflyse rejsen, hvis

a) der er for få deltagere tilmeldt rejsen, og rejsearrangøren i forhåndsoplysninger eller andet materiale om rejsen (f.eks. rejseplanen eller andre rejse-dokumenter) har angivet, at gennemførelsen af rejsen afhænger af antallet af deltagere. Kravet om deltagerantal kan gælde enten en enkelt rejse eller en serie af rejser til et bestemt rejsemål. Den rejsende skal informeres om, at rejsen er aflyst senest:

1. 20 dage før rejsens start, hvis rejsen varer mere end seks dage.

2. 7 dage før rejsens start, hvis rejsen varer mellem to og seks dage.

3. 48 timer før rejsens start, hvis rejsen varer mindre end to dage.

b) rejsearrangørens muligheder for at gennemføre rejsen på den aftalte måde væsentligt er blevet vanskeliggjort efter aftalens indgåelse på grund af militære handlinger, andre alvorlige sikkerhedsproblemer såsom terrorisme, naturkatastrofer, f.eks. oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, strejke, betydelige sundhedsrisici, f.eks. alvorlig sygdom på destinationen, eller en anden tilsvarende situation på destinationen, eller hvis rejsen af andre uventede årsager ikke kan gennemføres uden at bringe den rejsendes liv eller helbred i fare. De relevante årsager kan også omfatte afbrydelser i centrale tjenester såsom elektricitets- og vandforsyningen på destinationen på grund af f.eks. naturkatastrofer eller strejker.

Den rejsende skal informeres om en aflyst rejse så hurtigt som muligt.

10.2. Rejsearrangøren har ret til at afbryde en rejse og foretage andre nødvendige ændringer i rejseprogrammet, hvis en situation som nævnt i punkt 10.1.b opstår. Rejsearrangøren skal straks efter rejsen tilbagebetale den del af rejsens pris, som svarer til de tjenester, den rejsende ikke modtog.

10.3. Når rejsearrangøren har aflyst en rejse, skal den rejsendes betalinger tilbagebetales inden for 14 dage fra tidspunktet for aftalens ophævelse.

11. Researrangørens ret til at ophæve aftalen

Researrangøren har ret til at ophæve aftalen, hvis den rejsende ikke har betalt rejsens pris eller en del heraf senest på den aftalte betalingsdag. En forudsætning for researrangørens ret til at ophæve aftalen er, at den rejsende har fået en rimelig betalingsfrist. I dokumentet, hvor betalingsfristen nævnes, skal det også angives, at researrangøren har ret til at ophæve aftalen på grund af manglende betaling.

12. Fejl og reklamation

12.1. Researrangørens ydelse er mangelfuld, hvis

a) rejsen med hensyn til tjenester og andre arrangementer ikke svarer til, hvad der er aftalt, eller hvad der kan anses for at være aftalt,

b) researrangøren har forsømt at give den rejsende de oplysninger, der ifølge loven om kombinerede rejsetjenester skal gives om vilkår, der gælder for rejsen, rejsens indhold, nødvendige rejse-dokumenter, sundhedsforskrifter, der vedrører rejsen, transportforbindelser, herunder tidtabeller, og andre oplysninger, som den rejsende har brug for, såsom instruktioner med henblik på eventuelle sygdomme, ulykker eller andre lignende begivenheder under rejsen, og dette kan anses for at have påvirket den rejsendes beslutning, eller

c) researrangøren har forsømt sin pligt til at yde bistand i henhold til punkt 2.5. 12.2. Den rejsende bør være forberedt på en rimelig ændring i transporttidtabellen. En ændring i transporttidtabellen anses ikke for en fejl, hvis denne medfører, at opholdet på destinationen forkortes eller forlænges med højst 4 timer på en rejse, der varer mindst 2, men under 5 dage, højst 5 timer på en rejse, der varer 5-8 dage, og højst 8 timer på en rejse, der varer over 8 dage. Hvis rejsen varer under 2 dage, vurderes fejlen fra sag til sag.

12.3. Der er ikke tale om en fejl, hvis en rejsende ikke benytter en transport eller andre tjenester, der indgår i rejsen, eller kun bruger en del af disse.

12.4. Reklamation

Efter rejsen kan den rejsende ikke påberåbe sig en fejl, hvis han eller hun ikke inden for rimelig tid informerer researrangøren eller rejseformidleren om fejlen, når han eller hun bemærker en fejl, eller burde have bemærket det. Researrangøren eller -formidleren skal så hurtigt som muligt informeres om en fejl, der kan afhjælpes under rejsen.

Den rejsende bør fastsætte en rimelig tid til at afhjælpe fejlen, hvis det ikke er nødvendigt at afhjælpe fejlen øjeblikkeligt. Ved vurderingen af en rimelig tid skal der tages hensyn til rejsens længde, destinationen og andre omstændigheder, der knytter sig til rejsens karakter.

Det ovennævnte udgør dog ikke noget hindring for den rejsende at påberåbe sig fejl, hvis researrangøren eller en anden erhvervsdrivende, som researrangøren har hyret til at opfylde aftalen, har handlet groft uagtsomt eller i strid med tro og love.

13. Afhjælpning af fejl

13.1. Researrangøren skal på egen regning afhjælpe fejl uden unødig forsinkelse eller, hvis det ikke er nødvendigt at afhjælpe fejlen øjeblikkeligt, inden for den tidsfrist, der er fastsat af den rejsende, så dette ikke medfører nogen omkostninger eller væsentlige ulemper for den rejsende. Ved fastlæggelsen af en rimelig tidsfrist for at afhjælpe en fejl skal fejlens karakter og betydning for den rejsende samt researrangørens muligheder for at afhjælpe fejlen tages i betragtning.

Selvom fejlen afhjælpes, kan den rejsende have ret til det prisafslag, der er nævnt i punkt 15, og som svarer til fejlens betydning, samt en erstatning som nævnt i punkt 16.

13.2. Researrangøren er ikke forpligtet til at afhjælpe en fejl i sin ydelse, hvis det er umuligt at afhjælpe fejlen, eller hvis det medfører urimelige omkostninger for researrangøren. Ved vurderingen af omkostningernes urimelighed skal der tages hensyn til fejlens størrelse og værdien af de aktuelle rejsetjenester.

Den rejsende kan selv afhjælpe fejlen, hvis researrangøren meddeler, at man ikke agter at afhjælpe fejlen, eller hvis dette ikke sker øjeblikkeligt, når det havde været nødvendigt, eller inden for den rimelige tidsfrist, der er fastsat af den rejsende.

Den rejsende har derefter ret til at få erstatning for de omkostninger, der er forbundet med fejlrettelsen. Hvis den rejsende selv afhjælper en fejl i researrangørens ydelse, er researrangøren ikke forpligtet til at dække den rejsendes omkostninger hertil, hvis omkostningerne til at afhjælpe fejlen er urimelige. Hvis researrangøren benytter sin ret til at nægte at afhjælpe en fejl på den måde, der er beskrevet i dette punkt, har den rejsende ret til prisafslag og erstatning som nævnt i punkt 15 og 16.

14. Levering af alternative tjenester under rejsen

Hvis en væsentlig del af rejsetjenesterne ikke kan leveres i overensstemmelse med det, der er aftalt, skal researrangøren, uden at der pålægges ekstra omkostninger for den rejsende, levere passende alternative arrangementer for at fortsætte pakkeresien.

Arrangementerne skal, i det omfang det er muligt med hensyn til kvaliteten, opretholde samme niveau som de aftalte rejsetjenester. Forpligtelsen til at levere alternative arrangementer gælder også i tilfælde, hvor den rejsendes tilbagevenden til afrejsestedet ikke kan gennemføres på den aftalte måde.

Researrangøren skal give den rejsende en passende prisnedsættelse, hvis en pakkerese, der inkluderer alternative arrangementer af lavere kvalitet end pakken i pakkeresaftalen.
Den rejsende kan nægte at acceptere de alternative arrangementer, der tilbydes, hvis de ikke kan sammenlignes med det aftalte i pakkeresaftalen, eller hvis den tilbudte prisnedsættelse ikke svarer til fejlens betydning.

Den rejsende har ret til en passende prisnedsættelse og erstatning også i tilfælde af, at han eller hun ikke ophæver aftalen, hvis den rejsende af en berettiget grund nægter at acceptere de alternative arrangementer. Hvis pakkeresen inkluderer transport for den rejsende, skal researrangøren uden unødig forsinkelse arrangere sådan returtransport for den rejsende, som er i overensstemmelse med aftalen, uden at det medfører ekstra omkostninger for den rejsende.

Hvis den rejsende uden de ovennævnte acceptable grunde nægter at modtage de tilbudte alternative arrangementer, har han eller hun ikke ret til erstatning eller prisnedsættelse.

16. Skadeserstatning

16.1. Den rejsende har ret til erstatning for skade, der er forårsaget ham eller hende på grund af en fejl i researrangørens ydelse. Researrangøren skal betale erstatningen til den rejsende uden unødig forsinkelse.

Den rejsende har dog ikke ret til erstatning, hvis researrangøren påviser, at fejlen skyldes

1. den rejsende,

2 tredjeparter, der ikke har nogen tilknytning til leveringen af rejsetjenesterne, og at fejlen ikke rimeligt kunne forudses eller forhindres.

3. uoverstigelige omstændigheder, som nævnes i punkt 16.9.

16.2. Skader, der skal erstattes, omfatter f.eks. ekstra udgifter og udgifter, der er blevet ubrugelige som følge af skaden, samt tabt indtægt ved forsinket hjemkomst og ekstra omkostninger til overnatning samt tab af ferie- eller rejseglæde. Det sidstnævnte kræver, at der er opstået en væsentlig fejl i gennemførelsen af rejsetjenesterne.

16.3. Den rejsende har ret til erstatning, hvis rejsens bagage ikke kan bruges som følge af forsinket bagagelevering, hvis det vurderes, at den rejsende som følge af forsinkelsen har lidt ulempe, idet man tager hensyn til forsinkelsens længde og andre omstændigheder.

16.4. Den rejsende skal gøre sit bedste for at begrænse skaden. Researrangøren er ikke ansvarlig for skade, som den rejsende selv har forårsaget.

16.5. Erstatning for skade, der opstår under luft-, sø- eller jernbanetransport, bestemmes på grundlag af de bestemmelser eller aftaler, som det transportfirma, der fungerer som underleverandør, anvender på sin egen virksomhed. Ved fastlæggelsen af researrangørens erstatningsansvar i forbindelse med transport tages der hensyn til bestemmelserne i søloven (674/1994) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørens ansvar i forbindelse med ulykker i forbindelse med passagertransport til søs (EF) nr. 392/2009, luftfartsloven (289/1937), loven om luftbefordringsaftaler (45/1977), luftfartsloven (387/1986), jernbanetransportloven (1119/2000), Rådets forordning om luftfartsselskabers ansvar (EF) nr. 2027/97 eller erstatningsreglerne i henhold til konventionen om internationale jernbanetransporter (COTIF, L-oversigt 5/1985), konventionen om visse ensartede regler for internationale lufttransporter (L-oversigt 76/2004), og 2002-protokollen til 1974-Atenkonventionen om passager- og bagagetransport til søs (L-oversigt 70/2017).

16.6. Den erstatning, der tildeles en rejsende, bestemmes på baggrund af den opståede skade, men den kan aldrig være højere end tre gange prisen på rejsen. Denne begrænsning af ansvar gælder dog ikke for personskader eller skade, der er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

16.7. For at opnå erstatning skal den rejsende kunne påvise, at der har været en fejl i researrangørens ydelse, og at der er en årsagssammenhæng mellem den skade, der er forårsaget ham eller hende, og den pågældende fejl. Den, der kræver erstatning, har også bevisbyrden med hensyn til skadens omfang.

16.8. For den rejsendes erstatningsansvar over for researrangøren finder punkt 2.6.3 anvendelse.

16.9. Uoverstigelige omstændigheder (uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder) Researrangøren er ikke ansvarlig for skade forårsaget af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som researrangøren ikke kan påvirke, og hvis konsekvenser ikke kunne være undgået, selv hvis der blev truffet rimelige foranstaltninger. Disse uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder omfatter for eksempel myndighedsbestemmelser, luftrumsrestriktioner, militære aktioner, andre alvorlige sikkerhedsproblemer såsom terrorisme, alvorlige uroligheder, betydelige risici for menneskers sundhed såsom forekomsten af alvorlig sygdom på destinationen, eller naturkatastrofer såsom oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, der umuliggør en sådan tryg rejse til destinationen som angivet i pakkeferieaftalen eller som på anden måde væsentligt påvirker gennemførelsen af rejsen på den aftalte måde. De aktuelle årsager kan også omfatte afbrydelser i centrale tjenester, såsom elforsyning og vanddistribution, på grund af f.eks. naturkatastrofer eller strejker.

16.10. Hvis den rejsendes tilbagevenden på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ikke har kunnet gennemføres som aftalt, er researrangøren ansvarlig for omkostningerne til nødvendig indkvartering, der i det omfang det er muligt, svarer til pakkeferieaftalen, højst tre nætter, medmindre transportøren gør dette. Hvis den rejsende har ret til indkvartering i en længere periode i henhold til den EU-lovgivning om passagerrettigheder, der gælder for hjemrejsen, skal denne lovgivning anvendes.
Researrangøren kan ikke påberåbe sig uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder med henblik på at begrænse sit ansvar, når tilbageførslen forsinkes, hvis den pågældende transportudbyder ikke kan påberåbe sig denne type omstændigheder i henhold til den gældende EU-lovgivning.

Den ovenfor nævnte begrænsning af omkostningsansvaret gælder ikke for en rejsende med begrænset mobilitet eller dennes følgesvend, gravide kvinder, en umyndig, der rejser uden følgesvend eller en person, der har brug for medicinsk bistand, hvis researrangøren senest 48 timer før rejsens start er blevet informeret om personens specifikke plejebehov.

17. Fejl i bookingen

Researrangøren skal uden unødig forsinkelse erstatte rejsende for skader forårsaget af en teknisk fejl i researrangørens bookingsystem eller fejl begået under bookingprocessen.
Rejsende har ikke ret til erstatning, hvis bookingfejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder som nævnt i punkt 16.9.

En bookingfejl kan skyldes den rejsende, f.eks. hvis han eller hun giver operatøren forkerte eller utilstrækkelige oplysninger om den rejsende eller rejsen. Den rejsende skal også i overensstemmelse med den normale pligt til omhu kontrollere de modtagne dokumenter, f.eks. bookingbekræftelsen, og så hurtigt som muligt rapportere observerede mangler eller fejl til researrangøren eller reseformidleren. Hvis den rejsende forsømmer sin kontrolpligt, og dette forårsager skade, kan hans eller hendes medvirken tages i betragtning, når erstatningsbeløbet fastsættes.

 

18. Fradrag af erstatning modtaget i henhold til anden lovgivning

Hvis den rejsende har fået prisnedslag eller erstatning i henhold til EU-lovgivning om passagerers rettigheder eller internationale konventioner, skal erstatningsbeløbet trækkes fra en tilsvarende erstatning, der gives i henhold til disse vilkår.

Den rejsende er forpligtet til at informere researrangøren eller -formidleren om godtgørelse for fejl i en pakkerejse, som er modtaget fra andre parter.

19. Erstatningskrav

19.1. Bestemmelser om reklamation af fejl hos researrangøren findes i punkt 12.

19.2. Erstatningskrav skal fremsættes skriftligt over for researrangøren inden for rimelig tid.

20. Tvister

Hvis en uenighed om en pakkerejsekontrakt ikke kan løses gennem forhandlinger mellem parterne, kan forbrugeren henvise sagen til Forbrugerklagenævnet (www.kuluttajariita.fi) til afgørelse. Før sagen henvises til Forbrugerklagenævnet til behandling, bør forbrugeren kontakte Forbrugerombudsmanden (www.forbrugerraadet.fi). Den rejsende kan også henvise en tvist til domstolen på sit hjemsted til behandling.